• water_ok_icon
 • water_ok_icon

Media

Media

Buletin informativ Apa Nova pentru anul 2019

Apa Nova este operatorul serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Ploiești, în baza Contractului de Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi a serviciului de canalizare în Municipiul Ploiești.

Despre Apa Nova:
Apa Nova este operatorul serviciilor de alimentare cu apă şi canalizare în Municipiul Ploiești, în baza Contractului de Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi a serviciului de canalizare în Municipiul Ploiești, semnat la data de 14 iunie 2000.
Prin Contractul de Concesiune, Municipiul Ploiești, prin Consiliul Local, în calitate de Concedent, a acordat Apa Nova, în calitate de Concesionar, „dreptul de a furniza serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare în cadrul perimetrului concesionat”, precum şi „concesiunea asupra bunurilor proprietate publică aferente sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare”.

Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice:

 • Legea societăților nr. 31/1990, republicată și modificată;

 • Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată și modificată;

 • Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, republicată și modificată;

 • Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, republicată și modificată;

 • Ordinul ANRSC nr. 88/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

 • Ordinul ANRSC nr. 90/2007 pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

 • Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr.320/2007 privind aprobarea Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiul Ploiești;

 • Alte reglementări principale, secundare și terțiare.


Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice:

Structura organizatorică. Atribuțiile departamentelor:

Structura organizatorică Apa Nova este următoarea:


Direcția Financiar Contabilă ce are în componența sa:


 • Serviciul Contabilitate

 • Serviciul Investiții Achiziții Magazie


Direcția Resurse Umane ce are în componența sa:

 • Serviciul Resurse Umane

 • Cabinetul Medical


Direcția Comercială ce are în componența sa:

 • Serviciul Clienți

 • Serviciul Facturare Încasare

 • Serviciul Contoare

 • Registratura


Direcția de Exploatare ce are în componența sa:

 • Compartiment Servicii Generale

 • Serviciul Proiectare

 • Secția Producție Apă potabilă și Epurare Apă Uzată

 • Sector Nord-Est

 • Sector Sud-Vest

 • Sector Central

 • Secția Lucrări Noi și Reînnoiri

 • Serviciul Administrativ

 • Serviciul Parc Auto


Departamentul Sistem de Management Integrat (Calitate, Mediu, Siguranța Alimentului şi Securitate în Muncă) ce are în componența sa:

 • Serviciul Securitatea şi Sănătatea în Muncă/Serviciul Privat pentru Situații de Urgență

 • Serviciul Management Integrat

 • Secția Producție Apă potabilă și Epurare Apă Uzată

 • Oficiul Juridic

 • Serviciul I.T.

 • Laboratorul de Analize Apă Potabilă şi Apă UzatăProgramul de funcționare:

 • Relații Clienți: Luni – Vineri: 08:00 – 16:00

 • Casierii : Luni – Vineri: 07:30 – 19:00

 • Sâmbătă: 09:00 – 14:00

 • Call Center Apa Nova: 24 ore/ 24 ore, 7 zile/ 7 zileProgramul de audiențe:

 • Joi: 13:00 – 15:00

În funcție de disponibilitatea solicitantului, audiențele pot fi programate şi în altă zi a săptămânii, într-un interval orar stabilit de comun acord.

 • Adresa sediului Relații Clienți: Strada Bobâlna nr. 10, Ploiești, Județul Prahova, România

 • Telefon: 0800 800 923 ( apel gratuit din rețeaua Telekom Romania) 0244 407 630 (apel taxabil din alte rețele de telefonie)

 • Email: [email protected]Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice:

Informațiile pot fi vizualizate la următoarea pagină de internet: www.apanova-ploiesti.ro
Difuzarea informațiilor publice se va face în conformitate cu prevederile legii aplicabile.Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet:

 • Denumirea: APA NOVA

 • Sediul: Strada Bobâlna nr. 10, Ploiești, judetul Prahova, România

 • Numere de telefon/ fax: 0244 407 630, 0244 591 560

 • Email: [email protected]

 • Website: www.apanova-ploiesti.roSursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil:

Bugetele de investiţii anuale ale Apa Nova cu finanţare din Fondul de Lucrări şi Fondurile Prioritare obligaţie concesionar sunt aprobate prin hotărâre a Consiliului Local Ploiești.

La nivelul anului 2019, prin Hotărârea Consiliului Local Ploiești nr. 26/ 18.02.2019, s-a aprobat un buget de investiţii cu finanţare din Fondul de Lucrări de 8.940.641 lei, respectiv cu finanţare din Fonduri Prioritare obligaţie concesionar de 4.518.850 lei.

Informațiile referitoare la bilanţul contabil pot fi vizualizate pe site-ul: www.mfinante.gov.ro.Programele şi strategiile proprii:

Programele de investiţii ale Apa Nova sunt aprobate prin hotărâre a Consiliului Local Ploiești, toate hotărârile putând fi vizualizate pe site-ul: www.ploiesti.roLista cuprinzând documentele de interes public:

 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea APA NOVA;

 • Structura organizatorică;

 • Programul de funcționare și programul de audienţe;

 • Programul de lucru cu publicul;

 • Raportări privind activitatea de relaţii cu publicul;

 • Coordonatele de contact Apa Nova: denumire, adresă, numere de telefon şi fax, adresă de email, website;

 • Comunicate de presă, pliante, anunţuri, afişe, fluturaşi de informare privind activităţile Apa Nova;

 • Datele publicate pe website-ul apanova-ploiesti.ro;

 • Licenţe/autorizații de funcționare;

 • Informaţii privind tarifele pentru serviciile prestate;

 • Informații privind posturile vacante;

 • Informații privind numele și prenumele persoanelor din conducerea Apa Nova;

 • Comunicări referitoare la modalităţile de plată;

 • Date despre calitatea apei potabile distribuite în aria de operare;

 • Programe de revizii şi reparaţii;

 • Raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, conform Legii nr. 544/2001 întocmit de persoana responsabilă cu difuzarea informaţiilor de interes public;

 • Contractul de Concesiune privind gestiunea serviciului public de alimentare cu apă şi a serviciului de canalizare în Municipiul Ploiești și Actele Adiționale;

 • Contractul – cadru de furnizare a serviciilor de alimentare cu apă si canalizare aprobat prin Ordinul ANRSC nr. 90/2007;

 • Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă și de canalizare în Municipiul Ploiești aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Ploiești nr. 320/2007;

 • Comunicate și informările de presă.Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii:

 • Avize și proiecte tehnice;

 • Facturi emise în baza contractelor încheiate cu utilizatorii serviciilor publice;

 • Contracte privind furnizarea/prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare;

 • Contracte privind prestarea de servicii suplimentare;

 • Corespondența cu utilizatorii serviciilor publice și alte instituții sau autorități publice;

 • Buletine metrologice și de analiză;

 • Documente financiar-contabile, potrivit legislaţiei în vigoare;

 • Documente destinate gestionării personalului, potrivit legislaţiei în vigoare;

 • Comunicate de presă.Modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate:

Contestarea deciziei de către persoana vătămată se va face conform dispozițiilor Legii nr. 544/2001.